Deklaracja dostępności strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury “KUŹNIA” w Sułkowicach

Gminny Ośrodek Kultury “KUŹNIA” w Sułkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury “KUŹNIA” w Sułkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-04-06
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zawiera materiały graficzne, które nie są w pełni dostosowane dla czytników tekstu.
 • W linkach mogą wystąpić powtórzenia opisów alternatywnych i tytułów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Trojan
 • E-mail: gok@sulkowice.pl
 • Telefon: +48122733459

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury “KUŹNIA” w Sułkowicach
 • Adres: Gminny Ośrodek Kultury “KUŹNIA” w Sułkowicach, ul. 1  Maja 70,  32-440 Sułkowice
 • E-mail: gok@sulkowice.pl
 • Telefon: +48122733459

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury “KUŹNIA” ma swoją siedzibę w Sułkowicach, ul. 1 Maja 70.

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury “KUŹNIA” w Sułkowicach nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności z poruszaniem się. Gminny Ośrodek Kultury “KUŹNIA” w Sułkowicach znajduje się na I piętrze.

Dla osób mających trudności z poruszaniem się jest dostępne wejście z tyłu budynku po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Pracownicy merytoryczni pracujący na wyższych poziomach przyjmują klientów w dolnym pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Kultury “KUŹNIA” w Sułkowicach. Na zewnątrz budynku zamontowany jest dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku brak wind.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a  i oznaczeń w druku powiększonym lub kontrastowym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości z korzystania tłumacza języka migowego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Gminny Ośrodek Kultury “KUŹNIA”  posiada własny parking.

W budynku brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.