GMINNEGO OŚRODKA KULTURY “KUŹNIA” W SUŁKOWICACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy o następujących kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury “KUŹNIA” w Sułkowicach, ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice, nr telefonu: 12 27 33 459, e-mail: iodo.sulkowice@gmail.com

Inspektor Ochrony Danych: Artur Kuchno

2. W jakim celu mogą być przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących sytuacjach:

 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda na przetwarzanie danych osobowych np. na cele rekrutacji, zgoda na udział w zajęciach, konkursach, przeglądach i koncertach);

 • w przypadku zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 • w przypadku wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, w szczególności obowiązków ciążących na Administratorze w związku z zatrudnieniem lub z wykonywaniem zadań o charakterze publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

 • w przypadku celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator może uznać w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz stosowania monitoringu wizyjnego w celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia;

 • w przypadku uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach Twój wizerunek może zostać utrwalony i upubliczniony w naszych serwisach, lokalnej prasie i na naszych profilach w portalach społecznościowych.

Administrator może również przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej mu (art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

3. Kto może być odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące podmioty:

 • współpracujący z Administratorem podmioty świadczące określone usługi, samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;

 • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności urzędy, sądy i organy państwowe);

 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, usługi ubezpieczeniowe, a w przypadku zatrudnienia także podmioty świadczące usługi z zakresu BHP i medycyny pracy;

 • w przypadku uczestnictwa w konkursach, przeglądach i koncertach osoby zainteresowanie przebiegiem i rozstrzygnięciem konkursów i przeglądów;

 • odwiedzający serwisy internetowe GOK “KUŹNIA”, przeglądający lokalną prasę oraz nasze profile na kontach społecznościowych.

4. Czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej?

Informacje o działalności GOK “KUŹNIA”, w tym fotografie i nagrania są zamieszczane w portalach społecznościowych, dlatego jeżeli bierzesz udział w organizowanych przez nas wydarzeniach Twój wizerunek może zostać upubliczniony np. w portalu Facebook.

5. Jaki jest okres przechowywania przez Administratora danych osobowych?

Okres przechowywania danych osobowych jest zależny od celu ich przetwarzania, np.:

 • dane przetwarzane w związku z otrzymanymi przez nas dokumentami aplikacyjnymi w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko pracownika Administratora – do momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż do momentu wycofania przez zgody na przetwarzanie danych;

 • dane przetwarzane w związku z zapisem na zajęcia o charakterze edukacyjno-artystycznym – do 3 miesięcy od zakończenia cyklu zajęć o charakterze edukacyjno-artystycznym w przypadku zapisów i kart uczestnictwa, do 12 miesięcy od zakończenia cyklu zajęć o charakterze edukacyjno-artystycznym w przypadku dziennika zajęć;

 • dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy;

 • dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, w szczególności obowiązków ciążących na Administratorze w związku z zatrudnieniem – do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego; 

 • dane przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią – do momentu wygaśnięcia interesów Administratora, w przypadku stosowania monitoringu wizyjnego przez okres 1 miesiąca;

 • w przypadku uczestnictwa w konkursach, przeglądach i koncertach do momentu wycofania zgody uczestnika;

 • w przypadku zamieszczenia wizerunku w związku z udziałem w wydarzeniach organizowanych przez Administratora do momentu poinformowania nas o konieczności zaprzestania przetwarzania, o ile spełnienie prośby będzie wykonalne.

6. Jakie uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych zapewnia Administrator?

Administrator zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym uprawnienia te mogą być realizowane z poszanowaniem tajemnicy zawodowej radcy prawnego. Administrator zapewnia ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy uznaniu, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jeśli uznają Państwo, iż dane osobowe są w jakikolwiek sposób naruszane lub zagrożone naruszeniem, jak również jeśli będą chcieli Państwo skorzystać z jednego lub kilku wskazanych uprawnień, prosimy o kontakt mailowy na następujący adres: gok@sulkowice.pl

7. Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy jest dowolne?

Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym w przypadku wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych, np. w przypadku wypełniania przez Administratora obowiązków o charakterze podatkowym, obowiązków związanych z zatrudnieniem lub może być dobrowolne, ale niezbędne, np. w przypadku zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem (w tym uczestnictwa w zajęciach o charakterze edukacyjno-artystycznym, konkursach, przeglądach i koncertach), prowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownika Administratora.

8. Czy dane osobowe są poddawane przez Administratora profilowaniu?

Dane osobowe nie są profilowane.