KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).
Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych, których dane są przetwarzane w zakresie ich praw z tego tytułu.
W związku z powyższym w zakładce pn. “Klauzula informacyjna RODO”, znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych (danych osobowych dzieci) przez Gminny Ośrodek Kultury “KUŹNIA” w Sułkowicach (Administratora) oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać.

KLAUZULA INFORMACYJNA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY “KUŹNIA” W SUŁKOWICACH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury “KUŹNIA” w Sułkowicach („Jednostka”) z siedzibą w Sułkowicach, ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice.
Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres poczty elektronicznej: iodo.sulkowice@gmail.com
Informujemy, że Jednostka przetwarza Pani/Pana dane osobowe (dane osobowe dzieci) w szczególności w następujących celach:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Gminie Sułkowice, jej organach i Jednostce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów zawierających te dane,
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Gminę Sułkowice, jej organy i Jednostkę, a wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
 • świadczenia na rzecz mieszkańców społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a RODO),
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Jednostką, w tym profilowania pod kątem badania zdolności finansowej, analizy ryzyka, itp. (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust 1 lit a RODO),
 • realizacji umowy zawartej z Jednostką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy (art. 6 ust 1 lit a RODO),
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gminę Sułkowice, jej organy i Jednostkę lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym np. w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacja przepisów prawa lub zawartą umową, na potrzeby administracji wewnętrznej Jednostki, w tym utrzymania infrastruktury IT, statystyki i raportowania wewnętrznego, itp.

W związku z przetwarzaniem przez Jednostkę Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych dzieci) w celach wskazanych powyżej dane te mogą być przekazywane do: urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych dzieci) na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Jednostki pośrednictwo w czynnościach urzędowych lub czynności faktyczne związane z czynnościami urzędowymi lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Jednostki.
W związku z przetwarzaniem przez Jednostkę Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych dzieci) ma Pani/Pan prawo dostępu do tych danych (art. 15 RODO) oraz prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) a także do prawo do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO), tj. do otrzymania od Administratora tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane również przesłać innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez Jednostkę Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych dzieci) jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Jednostki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych. Jednostka przestanie przetwarzać te dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją po jego stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pani/Pana lub dane te będą Jednostce niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych dzieci) odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu skorzystania z praw opisanych powyżej może się Pan/Pani skontaktować za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres:

 • Gminnego Ośrodka Kultury “KUŹNIA” w Sułkowicach – gok@sulkowice.pl
 • Inspektor ochrony danych – iodo.sulkowice@gmail.com

Informuję ponadto, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe (dane osobowe dzieci) będą przechowywane przez Jednostkę przez okres realizacji celów w zakresie, w którym Jednostka te dane przetwarza lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.