Czym jest kultura? Wyraz wywodzi się z języka łacińskiego, w którym słowo „cultura” oznacza „dbanie, kształcenie i pielęgnowanie”. Początkowo termin ten wiązano z uprawą roli, czy też hodowlą zwierząt i tłumaczono go jako przekształcanie naturalnego stanu zjawisk przyrody, w taki stan, aby był bardziej przydatny dla człowieka.
Z biegiem czasu słowo „kultura” zaczęło być stosowane bardziej metaforycznie, w odniesieniu do czynności ludzkich, których głównym celem było doskonalenie, kształcenie i poprawa stanu wyjściowego. Obecnie możemy zdefiniować kulturę jako wytwór myśli i działalności człowieka lub jako całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości przekazywanego z pokolenia na pokolenie.
To niejako rezultat zbiorowej działalności. To to, co w zachowaniu ludzkim wyuczone, a nie to co biologicznie odziedziczone. Inaczej jak mówi Edward Tylor „Kultura jest to złożona całość obejmująca wiedzę, wierzenia, sztukę, prawo, moralność, obyczaje i wszystkie inne zdolności i nawyki nabyte przez człowieka jako członka społeczności”.
Kultura zatem to termin wieloznaczny. Może mieć ona charakter duchowy (symboliczny). Swoim zasięgiem obejmuje wówczas wszystkie niematerialne wytwory ludzkiej działalności, takie jak np. muzyka, literatura, wszelkiego rodzaju piśmiennictwo, filozofia, religia czy wytwory sztuki, w tym sztuki plastyczne, teatr, film, moda. Kolejnym typem jest kultura materialna, czyli jak sama nazwa wskazuje są to materialne wytwory ludzkiej działalności. Zaliczymy tutaj architekturę oraz wytwory codziennego użytku. Kultura społeczna to nic innego jak zbiór norm i wzorców określających zachowania charakterystyczne dla danego społeczeństwa. Rozróżniamy także kulturę języka – czyli posługiwanie się językiem zgodnie z normami obowiązującymi w danej społeczności, a także chociażby kulturę fizyczną czyli najprościej mówiąc działania mające na celu dbałość o rozwój fizyczny człowieka – sport, rekreacja, rehabilitacja ruchowa czy turystyka.
Na zasoby kulturalne regionu składają się zabytki, muzea, skanseny, zasłużone dla kultury postacie historyczne, ale także lokalne instytucje kultury.

W naszej gminie taką instytucją jest Sułkowicki Ośrodek Kultury mieszczący się w Sułkowicach na ulicy 1 Maja 70. Początkowo działał jako Gminny Ośrodek Kultury (GOK). W 2015 roku został przemianowany na Sułkowicki Ośrodek Kultury (w skrócie SOK).
Głównym celem, działalności naszego Ośrodka jest przekonanie społeczeństwa, a zwłaszcza młodego pokolenia, do aktywnego uczestnictwa w świecie kultury.
Ośrodek dąży do wychowania przez sztukę, do kultywowania i rozwijania wartości kulturowych, do integrowania społeczności.
Poprzez swoje działania stara się stwarzać odpowiednie warunki do edukacji kulturalnej społeczeństwa, a także do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Misją Sułkowickiego Ośrodka Kultury jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej, wychodzenie naprzeciw jej zainteresowaniom. Chcemy, aby nasz Ośrodek był miejscem spotkań i twórczej aktywności osób w każdym wieku.
Mając zatem na uwadze obecnie niezwykle duże dążenie społeczeństwa do ciągłego doskonalenia się i kształcenia, Sułkowicki Ośrodek Kultury proponuje ogromny wachlarz zajęć z zakresu szeroko rozumianej kultury.
Pod skrzydłami Ośrodka działa obecnie siedem zespołów artystycznych.
Są to:

  • Chór Apassionata
  •  Chór Seniorów,
  • Dzieci Chudego
  • Kapela Dudy
  • Orkiestra Dęta
  • ZPiT „Elegia”
  •  ZT „Retro”

Przeglądając wykaz kół zainteresowań, jakie Ośrodek proponuje swoim podopiecznym, widzimy, iż każdy może znaleźć tutaj coś dla siebie.
Nasza instytucja zaprasza bowiem w swoje progi miłośników baletu, gry na gitarze, śpiewu, tańca nowoczesnego.
Osoby chcące wykazać się swoimi umiejętnościami plastycznymi mogą to zrobić uczestnicząc w zajęciach Koła Plastycznego, zaś każdy, kogo cieszą szachowe zmagania, może spróbować swoich sił w kręgach Koła szachowego.
A ponieważ przekonani jesteśmy o słuszności powiedzenia „w zdrowym ciele, zdrowy duch”, proponujemy również zajęcia czysto sportowe takie jak: gimnastyka korekcyjna, karate, zajęcia fitness oraz wyjazdy na basen.
Sułkowicki Ośrodek Kultury jest też organizatorem wielu corocznych konkursów i przeglądów jak np. Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, Regionalnego Konkursu Plastycznego „Zwierciadło”, Sułkowickiej Jesieni Szachowej i wielu, wielu innych. Możemy zatem śmiało powiedzieć, iż Sułkowicki Ośrodek Kultury poprzez swoją szeroką działalność dba o wszechstronny rozwój, zarówno naszego ciała jak i ducha.
W ten sposób realizuje wszystkie typy kultury, poczynając od jej wymiaru duchowego, poprzez materialny, społeczny, a na fizycznym kończąc.