Załącznik do Uchwały Nr XII/72/2015
                                                                    Rady Miejskiej w Sułkowicach
                                                                    z dnia 30 września 2015 r.

                                                                          STATUT

                                                      Sułkowickiego Ośrodka Kultury

I. Postanowienia ogólne

                                                                                 §1.
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Ośrodku – rozumie się przez to Sułkowicki Ośrodek Kultury;
2) Organizatorze – rozumie się przez to Gminę Sułkowice;
3) Gminie – rozumie się przez to Gminę Sułkowice;
4) Radzie Miejskiej – rozumie się przez to Radę Miejską w Sułkowicach;
5) Burmistrza – rozumie się przez to Burmistrza Gminy Sułkowice;
6) Ustawie – rozumie się przez to ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
                                                                                §2.
1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Sułkowice.
2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy utworzoną w celu realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu kultury.
3. Ośrodek został wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
4. Ośrodek posiada osobowość prawną.
                                                                                §3.
1. Ośrodek działa w granicach administracyjnych Gminy.
2. Główną siedzibą Ośrodka jest lokal przy ul. 1 Maja 70 w Sułkowicach.
3. Ośrodek może tworzyć swoje filie oraz punkty we wszystkich miejscowościach Gminy.

II. Przedmiot i zakres działalności Sułkowickiego Ośrodka Kultury
                                                                                §4.
1. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną, polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu, promocji i ochronie kultury ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży i osób niepełnosprawnych.
2. W celu prowadzenia i upowszechniania działalności kulturalnej Ośrodek może współdziałać z różnego rodzaju instytucjami kultury, organizacjami, jednostkami administracji, osobami prawnymi oraz organizować imprezy artystyczne i kulturalne także poza obszarem Gminy.
                                                                                §5.                                        

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
1) Rozpoznawanie, rozwijanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców.
2) Integracja działań na rzecz rozwoju kulturalnego oraz współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym na terenie Gminy.
3) Tworzenie, ochrona i upowszechnianie kultury na terenie Gminy.
4) Umożliwienie mieszkańcom Gminy dostępu do szeroko rozumianej bazy dóbr kultury.
5) Edukacja kulturalna oraz wychowywanie przez wiedzę i sztukę.
6) Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
7) Organizowanie, inicjowanie i wspieranie rekreacji ruchowej i turystyki.
8) Ośrodek może prowadzić działalność kulturalną o charakterze międzynarodowym w tym współpracę międzynarodową z innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną.
                                                                                 §6.
Zakres działalności Ośrodka Obejmuje:
1) Współpracę z instytucjami kultury, jednostkami administracji i samorządami, organizacjami amatorskiego ruchu artystycznego oraz innymi organizacjami i związkami twórczymi, a także osobami prawnymi.
2) Dokumentowanie, gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury.
3) Organizowanie różnego rodzaju imprez artystycznych i rozrywkowych, w tym uroczystości gminnych.
4) Podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych.
5) Działalność instruktażowo- metodyczną.
6) Organizację wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego.
7) Inspirowanie i promowanie działalności literackiej i artystycznej oraz innych form twórczości.
8) Organizowanie lokalnych rynków kultury.
9) Organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, festiwali i konkursów artystyczno-naukowych.
10) Organizowanie kursów, warsztatów i seminariów.
11) Prowadzenie kół, sekcji i zespołów zainteresowań dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
12) Organizowanie ruchu artystycznego w tym zespołów muzycznych, tanecznych, teatralnych, klubów i innych.
13) Upowszechnianie wiedzy i rozwijanie kultury.
14) Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
15) Popularyzację, upowszechnianie i organizowanie rekreacji ruchowej i turystyki.
16) Organizowanie i prowadzenie Izby Regionalnej oraz gromadzenie cennych dla przyszłych pokoleń wytworów kultury lokalnej.

III. Organizacja i zarządzanie
                                                                                  §7.
Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.
                                                                                  §8.                                    

Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz w trybie i na zasadach określonych w Ustawie, ustalając zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
                                                                                  §9.                                    

Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
                                                                                 §10.                                  

Burmistrz sprawuje zwierzchni nadzór nad działalnością Ośrodka. Nadzorowi temu podlega w szczególności:
1) Prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem.
2) Przestrzeganie obowiązkowych przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.
3) Realizacja zadań statutowych.
                                                                                 §11.
1. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor Ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
                                                                                 §12.
Dyrektor może powołać Zastępcę Dyrektora nie dłużej niż na czas trwania bieżącej kadencji Dyrektora.

IV. Gospodarka finansowa i majątkowa

                                                                                   §13.
1. Ośrodek prowadzi działalność finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu działalności Ośrodka, kierując się zasadami efektywności i gospodarności.
2. Ośrodek gospodaruje samodzielnie mieniem komunalnym przekazanym mu przez Gminę, zarządza nim i ponosi odpowiedzialność za jego wykorzystanie w zakresie realizacji zadań statutowych.
3. Gospodarkę finansową Ośrodka prowadzi Dyrektor przy pomocy głównego księgowego w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.
4. Przy składaniu oświadczeń woli w imieniu Ośrodka w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych Dyrektor współdziała z głównym księgowym lub księgowym w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.
5. Działalność Ośrodka jest finansowana ze środków własnych, z dotacji przyznanej w budżecie Gminy oraz darowizn, subwencji, zapisów i innych dochodów.
6. W celu finansowania działalności statutowej Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności oraz powstałe zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
8. Przychodami Ośrodka są:
1) Dotacje z budżetu Gminy;
2) Wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej;
3) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) Środki otrzymane od osób fizycznych, prawnych, instytucji i innych;
5) Środki z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł pozabudżetowych;
6) Pochodzące z innych źródeł przewidzianych przepisami prawa;
9. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez Dyrektora z uwzględnieniem wysokości dotacji otrzymanej od Organizatora.
                                                                                  §14.
Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
                                                                                  §15.
Ośrodek może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców Gminy i instytucji działających na jej terenie.
1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy, z której przychody będą przeznaczane na finansowanie działalności statutowej.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez:
1) Organizowanie zleconych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym;
2) Świadczenie usług dotyczących wynajmu pomieszczeń i sprzętu;
3) Organizowanie uroczystości rodzinnych i okolicznościowych;
4) Organizowanie konferencji, kursów i szkoleń;
5) Prowadzenie usług fonograficznych (nagłaśnianie imprez), kserograficznych, poligraficznych, fotograficznych, filmowych, plastycznych i gastronomicznych;
6) Prowadzenie odpłatnej działalności wydawniczej, sprzedaż publikacji;
7) Prowadzenie działalności handlowej i gastronomicznej pozwalającej na wspomaganie, realizacje celów statutowych.
                                                                                 §16.
Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora.

V. Postanowienia końcowe
                                                                                 §17.
1. Ośrodek używa w szczególności:
1) Pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
2) Pieczęci okrągłej zawierającej po środku wizerunek oficjalnie obowiązującego herbu Gminy, a w otoku napis z pełną nazwą jednostki.
2. Ośrodek może używać nazwy skróconej SOK.
3. Ośrodek może posiadać znak graficzny (logo).
                                                                                 §18.
1. Podział lub likwidacja Ośrodka może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Rady Miejskiej.
2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane przez Radę Miejską w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
                                                                                 §19.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                  mgr Jan Socha